Nauczyciele rok szkolny 2020/2021 - zsplubiaz

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
Przejdź do treści

Nauczyciele rok szkolny 2020/2021

O nas
1.   Augustynowicz Sławomir  - edukacja dla bezpieczeństwa - klasa 8a, 8b
2.   Bal  Krystyna - język polski - klasa 4, 6a, 6b, 7b
3.   Bednarczuk Barbara - język angielski
4.   Brylczak-Szmydt Monika - wychowawca klasy 7b, fizyka, matematyka - klasa 4, 7a, 7b, 8a, 8b
5.   Dancewicz Marzena - wychowawca klasy 8b, biologia, chemia
6.   Dżumyk Krystyna - wychowawca grupy przedszkolnej - 3 latki
7.   Fyda Mariola - język angielski - klasa 4, 5, 7a, 7b
8.   Garbera-Herghelegiu Emilia - wychowawca klasy 5, przyroda, wychowanie fizyczne - klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6b
9.   Górska Agnieszka - biblioteka
10.  Grocholska Anna - logopedia, religia - klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6a
11.  Hodana Jolanta - wychowawca grupy przedszkolnej - 5 latki
12.  Kmita-Szpak Dorota - wychowawca klasy 4, wychowanie fizyczne - klasa 4, 7a, 7b, 8a, wychowawca świetlicy
13.  Kotańska Małgorzata - język polski - klasa 8a, 8b
14.  Krupnicka Beata - pedagog szkolny
15.  Łuczak Katarzyna - język angielski - klasa 6a, 6b, 8a, 8b
16.  Łysoń Agnieszka - edukacja informatyczna - klasa 1, 2, 3, język niemiecki - klasa 7b, 8b
17.  Mikos Angelika - wychowawca klasy 6a, nauczyciel pedagog specjalny, geografia - 6a, 6b, 7a, 7b, 8b
18.  Muńko Teresa - matematyka - klasa 5, 6a, 6b, 8a, 8b
19.  Musiewicz Jolanta - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
20.  Naskręt-Budzik Jolanta - wychowawca klasy 3, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
21.  Nejman Dorota - wychowawca klasy 2, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
22.  Osińska Edyta - religia - klasa 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
23.  Paliszewska Anna - wychowawca grupy przedszkolnej    
24.  Różańska Emilia - nauczyciel pedagog specjalny
25.  Snopkiewicz Anita - wychowawca grupy przedszkolnej
26.  Socha Anna - wychowawca klasy 1, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego
27.  Studenny Paweł - wicedyrektor, geografia, historia, wos - klasa 4, 5, 6a, 8a, 8b
28.  Szumniak Małgorzata - muzyka, plastyka - klasa 4, 5, 6a, 6b, 7a, 7b
29.  Śledzińska Katarzyna - język angielski - przedszkole, klasa 1, 2, 3, język polski - klasa 5, 7a
30.  Wasiak Daniela - wychowawca grupy przedszkolnej - "0"
31.  Wojtunik Inez - wychowawca świetlicy  
32.  Wojtyło Dominika - psycholog
33.  Wojsławski Artur - wychowawca klasy 8a, historia - klasa 5, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, informatyka - klasa 4,5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
34.  Ziajka Katarzyna - nauczyciel pedagog specjalny, język francuski - klasa 7a, 8a
35.  Ziembowska Bożena - wychowawca grupy przedszkolnej - 4 latki
36.  Zdobylak Adam - dyrektor, wychowanie fizyczne - klasa 6a, 8b


Adres: ul. Wojska Polskiego 3A, Lubiąż, 56-100 Wołów
telefon:  71 389 71 96, kom. 663 331 668
Przedszkole "Niezapominajka": 511 849 599
http://www.zsplubiaz.oswiata.org.pl

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści nietekstowe nie posiadają alternatywy w postaci tekstu
 • Wyświetlanie treści ograniczone, brak wersji na urządzenia mobilne
 • Brak możliwości zmiany koloru, kontrastu oraz powiekszenia treści
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej nie posiadają styli fokusu
 • Nie wszystkie funkcjonalności w tresći są obsługiwane za pomocą klawiatury, brak skrótów klawiaturowych
 • Hiperłącza nie mają nadanych tytułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do szkoły posiada rampę z poręczami przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych
 2. W budynku znajduje się winda
 3. Parking szkolny posiada miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 4. Istnieje możliwość wejścia oraz poruszania się po obiekcie z psem asystującym
 5. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online
Wróć do spisu treści