zsplubiaz

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
Przejdź do treści
Pierwsze zajęcia odbyły się 5 listopada 1946 roku w budynku przy obecnej ul. Wojska Polskiego. Uczestniczyło w nich 32 uczniów: 13 dziewczynek i 19 chłopców, uczęszczających do klas 1 - 4. W pierwszym okresie nauczania charakterystyczna była duża rozpiętość wieku uczących się, co spowodowane było okresem wojny. Zajęcia prowadzone były w klasach łączonych: pierwsza z drugą i trzecia z czwartą. Stopniowo Lubiąż coraz bardziej zaludniał się: 15 maja 1947 roku przybyli repatrianci z Francji, na terenie obecnego szpitala powstał Ośrodek Mechanizacji Rolnictwa. Wraz z dorosłymi przybywało dzieci. We wrześniu 1947 roku było ich już 62: 33 dziewczynki i 29 chłopców, a w kolejnym roku szkolnym - 87. W międzyczasie z Lubiąża wyjechały stacjonujące tu od zakończenia II wojny światowej wojska radzieckie.   
1 kwietnia 1948 roku szkoła została ulokowana w jednym z opuszczonych przez wojsko budynków przy ul. Wolności (obecnie M. L Willmanna). Przed wojną mieściła się tam szkoła ewangelicka. Był to rok, kiedy z panią Emilią Tutak pracowała już druga nauczycielka, pani Zofia Mandziuk. Obie panie uczyły wszystkich przedmiotów. W roku szk. 1951/52 w lubiąskiej szkole pojawiła się kolejna nauczycielka, która związała z nią swoje losy. Pani Władysława Kędzierska zaczęła pracować już w 7 - klasowej szkole. Uczyła historii, wychowania obywatelskiego, prowadziła harcerstwo. Kierownikiem placówki była wówczas p. Weronika Lubasiewicz. Oprócz tych pań nauczycielami byli również: p. Józef Lubasiewicz i p. Elżbieta Gnatiuk, późniejszy wieloletni kierownik. Szkoła mieściła się w tym czasie w dwóch budynkach przy obecnej ul. B. Wysokiego, gdzie przed wojną istniało przedszkole. Każdy z czworga nauczycieli uczył młodsze klasy, a oprócz tego konkretnych przedmiotów w klasach starszych. III klasa, przydzielona pani Władysławie Kędzierskiej, liczyła ponad 30 uczniów. Kolejne lata 50 - te przyniosły wzrost liczby dzieci. Nierzadko klasy liczyły 45 - 50 uczniów. Wieczorami odbywały się kursy dla analfabetów oraz uzupełniające kursy dla młodzieży, która nie miała ukończonej VII klasy.
Adres: ul. Wojska Polskiego 3A, Lubiąż, 56-100 Wołów
telefon:  71 389 71 96, kom. 663 331 668
Przedszkole "Niezapominajka": 511 849 599
http://www.zsplubiaz.oswiata.org.pl

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści nietekstowe nie posiadają alternatywy w postaci tekstu
 • Wyświetlanie treści ograniczone, brak wersji na urządzenia mobilne
 • Brak możliwości zmiany koloru, kontrastu oraz powiekszenia treści
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej nie posiadają styli fokusu
 • Nie wszystkie funkcjonalności w tresći są obsługiwane za pomocą klawiatury, brak skrótów klawiaturowych
 • Hiperłącza nie mają nadanych tytułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do szkoły posiada rampę z poręczami przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych
 2. W budynku znajduje się winda
 3. Parking szkolny posiada miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 4. Istnieje możliwość wejścia oraz poruszania się po obiekcie z psem asystującym
 5. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online
Wróć do spisu treści